Tilbage til oversigten (A - K)

Fabritius Allé


Vejnr.: 157-0222
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Christiansholmsvej 13 til Schimmelmannsvej blind ende fra Schimmelmannsvej til Ba

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fabritius Allé er anlagt i 1925 

Den var tidligere en del af den gamle Ordrup Jagtvej.

Vejen er i dag opkaldt efter storkøbmanden Just Fabritius, der opførte Christiansholm og Alleen. Just Fabritius boede på Christiansholm i 1746 – 63.

Gaslygternes historie.

Det første gasværk i København blev etableret i 1815 og her opstilledes den første gaslygte, men den blev forbudt af politiet.

Indtil gaslygter blev almindelige, oplystes gader og stræder af tran-og petroliumslamper. I 1957 fandtes der ca. 2000 gaslygter i Gentofte Kommune og 5000 i Københavns kommune. I København findes der nu kun 2 tilbage, nemlig ved Bymuseet.

På Fabricius Allé i Gentofte Kommune findes stadig intakte gaslygter. På et eller andet tidspunkt opsagde Gentofte Kommune aftalen med gasforsyningen ( Strandvejs Gasværket) om levering af gas til lygterne. Imidlertid ønskede beboerne at bevare lygterne og der oprettedes et ”Lygtelaug”, blandt hvis medlemmer der bl. a. var en blikkenslager, der kunne vedligeholde lygterne Lygterne brænder altid med et vågeblus, medens et ur sørger for tænd og sluk. Lygterne er unike p.g.a., at det er de eneste lygter i Danmark der har stået på den samme plads i alle årene.

Gashistorie i Gentofte

I 1883 forelå der et tilbud fra firmaet Hornemann og Co. til Gentofte og Lyngby om anlæg af gasværk for de bymæssigt bebyggede dele af de to kommuner. Februar 1884 skrev Gentofte sogneråd kontrakt med firmaet og firmaet fik samtidigt eneret på vej-belysningen, men der var stor modstand mod planen og gasprisen, og da amtsrådet nægtede at godkende kontrakten måtte planen opgives.

I 1886 forsøgte fabrikant C.F. Riedel sig med et nyt projekt, men da det ikke kunne financieres måtte også dette projekt opgives.
br> Endelig i 1891 lykkedes det, at finde en løsning på sagen. Der blev tegnet kontrakt med A/S Det Danske Gaskompagni, der havde udført gasværksanlæg i flere danske byer. Kontrakten gav selskabet eneret til gasforsyning og til nedlægning af gasledninger i kommunens veje for en 30 års periode. 21 juni 1893 kunne man åbne for gasforsyningen fra ” Strandvej Gasværk ” . Fra en hovedledning i Strandvejen til Springforbi sendtes sideledninger ud i vejene i Hellerup, Charlottenlund og Ordrup. Med gasværkets overtagelse af vejbelysningen skete der et stort fremskridt.

I kommunens kontrakt med gasværket var det bestemt, at vejene skulle holdes belyst med mindst 1 lygte pr. 200 alen vej. Mange hidtil mørke veje fik nu lygter, der tændtes i tiden 1. august til 1. april. Slukningen foretoges vinteren igennem ved midnat.

Begrebet natbelysning indførtes i 1907, da 7 lygter på Bernstorffvej holdtes brændende hele natten igennem. Gadelygternes tænding og slukning foregik i begyndelsen manuelt, men fra 1903 påmonteredes efterhånden tændings-og slukningsautomater på samtlige lygter. Under de to verdenskrige var der forskellige indskrænkninger i gasforsyningen, der også medførte begrænsninger i belysninger. 

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Fabritius AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)